privacy-logo

Privacy

De website van Collectorshop24.eu is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht.
 Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v.cookies o.g. Indien u via deze website met Collectorshop24.eu in contact treedt geeft u bepaalde persoons / bedrijfsgegevens op, deze worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven. Slechts indien u te kennen geeft prijs te stellen op toezending van elektronische informatie zoals nieuwsbrieven, of aanbiedingen zullen wij uw e-mailadres gebruiken om deze informatie toe te zenden.
Op de website van Collectorshop24.eu worden links naar andere websites vermeld. Collectorshop24.eu draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites alsmede voor het privacybeleid van betreffende bedrijven of instellingen. Collectorshop24.eu verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden tenzij Collectorshop24.eu daar wettelijk toe is verplicht.

Privacy

The website of Collectorshop24.eu is accessible to everyone and can be visited anonymously.

Details of you and your computer will not be recorded by means of cookies or something similar quality.

If you via this website with Collectorshop24.eu enter into contact gives you specific person / company data, these are only used for the purpose for which it has specified.

Only if you wish to make to the transmission of electronic information such as newsletters or special offers we will use your email address to send this information.

On the website of Collectorshop24.eu are links to other websites. Collectorshop24.eu bears no responsibility for the content of the sites or for the privacy policy of companies or organizations concerned. Collectorshop24.eu provided to you personally identifiable information to third parties unless Collectorshop24.eu in legal is mandatory.